Výkaz zisku a ztráty                                                  
              VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY        
  podle Přílohy č. 2                                                  
                          k 31.12.2014                  
                          ( v celých tisících Kč )     Název a sídlo účetní jednotky  
  vyhlášky č. 504/2002 Sb                                                  
                                                FOKUS Vysočina
                              IČO                        
  Účetní jednotka doručí:                               5. května 356
  1 x příslušnému finančnímu             15060306           Havlíčkův Brod 1
      orgánu                                            
                                                580 01
                                          Činnosti
  Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
                                        řádku                    
                                          5 6 7
                                                             
  A. Náklady     1                    
                                                             
  I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4.   2 2 811   7 984   10 795  
                                                             
  1. Spotřeba materiálu (501)   3 1 604           1 604  
  2. Spotřeba energie (502)   4 622           622  
  3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)   5 98           98  
  4. Prodané zboží (504)   6 487   7 984   8 471  
  II. Služby celkem Součet II.5. až II.8.   7 2 608           2 608  
                                                             
  5. Opravy a udržování (511)   8 368           368  
  6. Cestovné (512)   9 200           200  
  7. Náklady na reprezentaci (513)   10 38           38  
  8. Ostatní služby (518)   11 2 002           2 002  
  III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.   12 19 568           19 568  
                                                             
  9. Mzdové náklady (521)   13 14 744           14 744  
  10. Zákonné sociální pojištění (524)   14 4 765           4 765  
  11. Ostatní sociální pojištění (525)   15                    
  12. Zákonné sociální náklady (527)   16 59           59  
  13. Ostatní sociální náklady (528)   17                    
  IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.   18 27           27  
                                                             
  14. Daň silniční (531)   19 8           8  
  15. Daň z nemovitostí (532)   20                    
  16. Ostatní daně a poplatky (538)   21 19           19  
  V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.   22 219           219  
                                                             
  17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)   23                    
  18. Ostatní pokuty a penále (542)   24                    
  19. Odpis nedobytné pohledávky (543)   25                    
  20. Úroky (544)   26                    
  21. Kurzové ztráty (545)   27                    
  22. Dary (546)   28 2           2  
  23. Manka a škody (548)   29                    
  24. Jiné ostatní náklady (549)   30 217           217  
  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.   31 245           245  
                                                             
  25. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)   32 245           245  
  26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)   33                    
  27. Prodané cenné papíry a podíly (553)   34                    
  28. Prodaný materiál (554)   35                    
  29. Tvorba rezerv (556)   36                    
                                                             
                                          Činnosti
  Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
                                        řádku                    
                                          5 6 7
                                                             
  30. Tvorba opravných položek (559)   37                    
  VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.   38 22           22  
                                                             
  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)   39                    
  32. Poskytnuté členské příspěvky (582)   40 22           22  
  VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.   41                    
                                                             
  33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)   42                    
        Náklady celkem Součet I. až VIII.   43 25 500   7 984   33 484  
                                                             
                                                             
                                                             
                                          Činnosti
  Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
                                        řádku                    
                                          5 6 7
                                                             
  B. Výnosy     44                    
                                                             
  I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3.   45 1 997   9 423   11 420  
                                                             
  1. Tržby za vlastní výrobky (601)   46 415           415  
  2. Tržby z prodeje služeb (602)   47 1 582   74   1 656  
  3. Tržby za prodané zboží (604)   48         9 349   9 349  
  II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7.   49                    
                                                             
  4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)   50                    
  5. Změna stavu zásob polotovarů (612)   51                    
  6. Změna stavu zásob výrobků (613)   52                    
  7. Změna stavu zvířat (614)   53                    
  III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11.   54 18           18  
                                                             
  8. Aktivace materiálu a zboží (621)   55 9           9  
  9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)   56 9           9  
  10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)   57                    
  11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)   58                    
  IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18.   59 59           59  
                                                             
  12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)   60                    
  13. Ostatní pokuty a penále (642)   61                    
  14. Platby za odepsané pohledávky (643)   62                    
  15. Úroky (644)   63                    
  16. Kurzové zisky (645)   64                    
  17. Zúčtování fondů (648)   65                    
  18. Jiné ostatní výnosy (649)   66 59           59  
  V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25.   67 208           208  
                                                             
  19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)   68 7           7  
  20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)   69                    
  21. Tržby z prodeje materiálu (654)   70                    
  22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)   71                    
  23. Zúčtování rezerv (656)   72                    
  24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)   73                    
  25. Zúčtování opravných položek (659)   74 201           201  
  VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28.   75 150           150  
                                                             
  26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)   76                    
  27. Přijaté příspěvky (dary) (682)   77 149           149  
  28. Přijaté členské příspěvky (684)   78 1           1  
  VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.   79 24 521           24 521  
                                                             
  29. Provozní dotace (691)   80 24 521           24 521  
        Výnosy celkem Součet I. až VII.   81 26 953   9 423   36 376  
                                                             
                                                             
                                                             
                                          Činnosti
  Označení Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
                                        řádku                    
                                          5 6 7
                                                             
  C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady   82 1 453   1 439   2 892
                                                             
  34. Daň z příjmů (591)   83                    
  D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34.   84 1 453   1 439   2 892
                                                             
                                                             
                                                             
    Sestaveno dne:   02.07.2015               Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
                                  nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
                                                             
    Právní forma účetní jednotky           Předmět podnikání           Pozn.: