Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí v denním stacionáři zákaz návštěv od 10. 3. 2020 do odvolání.

Naším posláním je pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli žít co nejsamostatněji a přitom spokojeně.Snažíme se v co největší míře rozvíjet vlohy lidí s handicapem. Ke každému přistupujeme individuálně s respektem k jeho lidským právům, mentálnímu věku a fyzickým možnostem.

Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, kteří mají nenaplněné potřeby v oblasti denních činností a jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby trávili čas sami, bez pomoci další osoby. Denní stacionář jim nabízí možnost trávit den aktivně a v kolektivu.

Služby jsou poskytovány ambulantně, v prostorách Denního stacionáře Bludiště se sídlem v ulici Kosmonautů 262, 583 01 Chotěboř.

 

Okruh osob:

 • osoby s mentálním postižením (s výjimkou hlubokého mentálního postižení) nebo kombinovaným postižením (včetně smyslového)
 • osoby ve věku od 15ti do 80ti let věku
 • osoby, které díky svému omezení nemají příležitost se jiným způsobem začlenit do kolektivu
 • osoby, které potřebují podporu v různých oblastech běžného života (sebeobsluha, samostatnost, komunikace), díky nimž se mohou stávat samostatnější

Kritéria pro poskytování služby:

 • zájemce patří do okruhu osob
 • uzavření smlouvy o poskytování služby
 • zájemce souhlasí s Pravidly Denního staconáře Bludiště
 • tým má volnou kapacitu.
 • zájemce/klient je schopen pobývat v kolektivu po dobu pobytu v DS (pokud klient při pobytu v kolektivu vyžaduje nepřetržitou pomoc jedné osoby, může službu využít pouze s vlastním asistentem)
Denní stacionář poskytuje služby podle § 46 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Základní činnosti
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutická činnost
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle Denního stacionáře Bludiště:

Cíle orientované na klienty

 • podporovat samostatnost a soběstačnost  klientů
 • rozvíjet sociální dovednosti klientů
 • podporovat práva klientů (svobodu volby, pohybu, právo na důstojné zacházení)
 • společně s klientem vytvářet individuální plán podpory, který vychází z jeho osobních cílů a přání

Cíle orientované na službu

 • poskytovat sociální služby vycházející z potřeb klientů.
 • rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • vzdělávat své pracovníky.

Orientované na společnost

 • spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších návazných služeb.
 • předcházení destigmatizací, ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s mentálním postižením.
 • prevence sociálního vyloučení osob se mentálním a kombinovaným postižením

Dostupnost služby

Ve stacionáři je možný tzv. pobyt na zkoušku – zájemce o službu může až 3 dny docházet do zařízení bezplatně. Během této doby se  může blíže seznámit s chodem stacionáře, aktivitami a činnostmi.

Provozní doba: pracovní dny 7:00 - 15:30 hod.                                                                                                                                          Okamžitá kapacita: 15 klientů                                                                                                                                                                    Bariérovost: prostory stacionáře jsou bezbariérové                                                                                                                                    Úhrada za službu: služba je dle § 75, Zákona č. 108/2006 Sb. zpoplatněna (viz. platný ceník služby)

Co vám můžeme nabídnout

 • individuální přístup
 • odpovídající pomoc a podporu v oblastech, ve kterých to potřebujete
 • různorodé individuální a skupinové činnosti, které rozvíjejí vaše schopnosti a dovednosti 
 • společně s vámi vytváříme individuální plán podpory, který vychází z vašich osobních cílů a přání

 

Denní stacionář je od roku 2019 držitelem mezinárodního certifikátu Pracoviště pracující s prvky konceptu Bazální stimulace

Bazální stimulace v praxi denního stacionáře:  BS je pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který v nejzákladnější rovině podporuje a rozvíjí lidské vnímání a komunikaci a pohybové schopnosti klientů. Je tedy vhodná pro každého klienta, který má v těchto oblastech omezené schopnosti. Somatickou, vestibulární a vibrační stimulací u klientů rozvíjíme vnímání sebe sama, svého tělesného schématu, i svého okolí. Prvky Bazální stimulace jsou součástí běžné péče a klientům jsou nabízeny takové prvky z konceptu, které jsou jim příjemné a které zvyšují kvalitu jejich života.

Právo na rovné příležitosti:Vycházíme z přístupu, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva a že by jim mělo být umožněno vést ve všech oblastech běžný život. Podporujeme jejich právo na sebeurčení a samostatné rozhodování tím, že vytváříme prostor pro jejich vlastní rozhodování a to i v oblasti vztahů, partnerství a sexuality.

 

Kontakt

 

Lenka Chalupová, DiS, vedoucí Bludiště 
Telefon: 773 497 498
E-mail: lenka.chalupova@fokusvysocina.czchotebor@fokusvysocina.cz,

Web: www.fokusvysocina.cz


 

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
160_smlouva_ds_ve_snadnem_cteni_vzor.pdf 19.02.2019 10:14 580 kB 386x
161_smlouva_ds_bezplatne_-_pobyt_na_zkousku.pdf 19.02.2019 10:15 198 kB 370x
166_smlouva_ds_vzor.pdf 06.01.2020 14:08 417 kB 260x
167_pravidla_ds.pdf 06.01.2020 14:08 372 kB 228x
168_protokol_sexuality.pdf 06.01.2020 14:08 368 kB 247x
169_koncept_bazalni_stimulace_informace.pdf 06.01.2020 14:08 496 kB 321x
193_narizeni_9_cenik_ds_duben2021.docx 15.05.2021 10:45 15 kB 0x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

 

facebook
 

 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK