pátek, 27. července 2012

V zárí a ríjnu usporádal FOKUS Vysocina již tradicní destigmatizacní kampan Týdny pro duševní zdraví ve mestech, kde má svá strediska – v Havlíckove Brode, Pelhrimove, Chotebori a Hlinsku. A protože letos zároven oslavil 20 let své existence, pripravil v prostorách Krajského úradu Kraje Vysocina výstavu, která prezentovala jeho dvacetiletou historii a zároven predstavila soucasné poskytované služby prostrednictvím cernobílé fotografie, která je více expresivní než slovní popis a dokáže vyvolat v lidech silný zážitek.

Reportáže ze stredisek:

Havlíckuv Brod

Letošní Týdny jsme zahájili v sídle strediska, kde jsme zájemcum ukázali nove prestehovanou rukodelnou dílnu, která zde pusobí od letošního zárí. Doufáme, že si lidé dílnu a její výrobky v centru Havlíckova Brodu nyní snáze najdou. V kulturním sále psychiatrické lécebny jsme spolecne s divadelním spolkem Chátra uvedli pri príležitosti výrocí Divadla Járy Cimrmana hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Snad mužeme ríci, že divadlo nebylo jen príjemnou podívanou, ale bylo skutecným príspevkem k duševnímu zdraví pro všechny zúcastnené. Pro klientky FOKUSu byla urcena „zkrášlovací“ akce „Promena je život“, seznámili se s novými trendy v kosmetice a kadernictví. Mnohdy je tato výjimecná akce pro lidi s duševním onemocnením „oknem“ do jiného sveta, at už z duvodu nemoci ci financí. Hlavní „hvezdou“ byla skupina Jablkon, jejíž koncert Týdny pro duševní zdraví v Havlíckove Brode zakoncil. Na všech akcích jsme také prezentovali práci a výrobky chránené dílny rukodelné, která své výrobky úspešne prodávala v prostorách Krajské knihovny Vysociny. Celými Týdny se prolínaly prednášky pro studenty o problematice duševního zdraví a o dobrovolnictví. Pracovnice trech stredisek spolecne prezentovaly zmínenou problematiku více než dvema stovkám studentu stredních škol a VOŠ v regionu.

 

Chotebor

Program Týdnu strediska Chotebor byl pohádkove ladený. Slavnostní zahájení probehlo v zasedací místnosti Mestského úradu Chotebor a zúcastnila se ho i starostka mesta paní Eliška Pavlíková. Bylo spojené s prodejní výstavou výrobku, velmi úspešný byl prodej výrobku chránené dílny šicí. Tradicne jsme pripravili program pro studenty stredních škol - promítání filmu Bastardi II. a besedy na stredních školách zamerené na problematiku osob s duševním onemocnením a na propagaci dobrovolnictví. V soucasné dobe již máme zpetnou vazbu v podobe nekolika zájemcu o dobrovolnictví z rad studentu. Pro uživatele našich služeb, jejich rodinné príslušníky a dobrovolníky jsme zorganizovali výlet do Jicína a zúcastnili se zde práve probíhající akce – Jicín, mesto pohádek. Velkou akcí bylo pravidelné setkání osob se zdravotním postižením na Geofondu s pohádkove zamereným programem: muzikoterapie, poznávání masek, zkoušení pohádkových paruk, jízda kocárem, stanovište s plnením ruzných úkolu, opékání špekácku. Program doprovázela živá hudba. Na akci prijelo 82 osob se zdravotním postižením, každý si na rozloucenou odvážel balícek s dárky od našich sponzoru.

 

Pelhrimov

Týdny jsme zahájili tradicním bowlingovým turnajem, kterého se zúcastnilo 12 družstev složených ze zamestnancu naší organizace, uživatelu služeb, sponzoru, zástupcu mesta a dobrovolníku. Pripravili jsme výstavu chránených dílen, návštevníci si mohli výrobky nejen prohlédnout, ale i koupit. Za názvem Fokusácká šlápota se skrývalo putování po historii mesta Pelhrimova, se kterou zájemce seznámil místostarosta mesta Bc. Pavel Pípal. Prohlédli si historické památky a získali zajímavé informace o meste i širokém okolí. Pres 500 detí z místních i prespolních materských a základních škol shlédlo pohádkové predstavení Certova zkouška sehrané v mestském divadle ochotnickým divadelním spolkem HRALOUS. Verejnosti byla urcena akce Tvorivá dílna. Zájemci se seznámili s výrobním programem šicí a sociálne terapeutické dílny a sami si vyzkoušeli nekteré techniky, jako je výroba mýdel a svícek, vypalování do dreva, malování na sklo, výroba košícku z pedigu, malování prostírání, šití suvenýru a enkaustika - technika malování horkým voskem. Zúcastnili jsme se i spolecné akce všech stredisek Setkání zdravotne postižených na Geofondu v Chotebori. Letošní novinkou byla Beseda pod pergolou – edukacní setkání s uživateli služeb a jejich rodinami. Primárka z Psychiatrické lécebny Jihlava MUDr. Dagmar Dvoráková hovorila o vzniku, prícinách, lécbe, medikaci a významu psychosociální rehabilitace u lidí s psychotickým onemocnením. Prednáška na téma Carodejnické procesy ocima umelce byla urcena dobrovolníkum, našim uživatelum a široké verejnosti. Prednášela Mgr. Zuzana Haraštová, která vystudovala v Olomouci bohemistiku a historii, hlavním tématem byl vznik románu Václava Kaplického Kladivo na carodejnice vcetne jeho zapomenutého pokracování a problematika severomoravských carodejnických procesu. Návštevníci si mohli prohlédnout i výstavu k 10. výrocí Dobrovolnického centra v Pelhrimove. Letošní Týdny jsme jako každorocne zakoncili koncertem - tentokrát Jana Spáleného a skupiny ASPM v Music baru Sklep.

 

Hlinsko

Týdny zahájila starostka mesta Hlinska PhDr. Magda Krivanová na úvod Koncertu pro duševní zdraví. Zaplnené klubové prostory restaurace Rychtár tleskaly kapelám Jazzibaba, Saxer a U2 Bono Revival. Z výborných ohlasu usuzujeme, že se podarilo sladit vhodné prostory a muziku tak, že si Koncert pro duševní zdraví našel své stálé místo u posluchacu. Tradicí se stává i spolecný výlet klientu a príznivcu Fokusu s žáky páté trídy ZŠ Ležáku. Letos vyrazili do Nasavrk. Hlavním cílem byla expozice Po stopách Keltu v místním zámku. Dále se vydali po Keltské stezce Železnými horami a navštívili vcelarské ucilište a výstavu „Plody a barvy podzimu“. Hlavním cílem Týdnu je informovat verejnost o problematice duševne nemocných, mentální hygiene jako prevenci duševních onemocnení i o aktivitách organizací pusobících v sociálne zdravotní oblasti a prispet tak ke zlepšení postoje k duševne nemocným a vetší toleranci spolecnosti. Dobre tyto cíle naplnují prednášky pro strední a základní školy (Gymnázium Hlinsko, Chotebor, ZŠ Ležáku Hlinsko, ZŠ Krucemburk). Zajímavé jsou vždy reakce posluchacu; letos nás napríklad zaujal žák sedmé trídy, který sám dokázal vysvetlit rozdíl mezi duševním a mentálním postižením, nebo student jedné strední školy, který vyjádril prekvapení nad lektorskými a profesními dovednostmi prednášejících. Necekane, ale úsmevne se ukázalo, že prednášky mohou borit také mýty i o sociálních pracovnících. Vzhledem k probíhajícímu Evropskému roku aktivního stárnutí probehla na toto téma také beseda v Klubu senioru Hlinsko.

 

Letošní Týdny pro duševní zdraví jsou za námi, veríme, že jsme verejnost nechali zase o kousek více nahlédnout do sveta lidí s duševním onemocnením a že jsme všem úcastníkum pripravili príjemné chvíle duševní pohody. 

 

A pro zájemce ješte trochu teorie - osvety:
Cílem této celostátní kampane je borit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o cinnosti organizací, které jim pomáhají, a také prispet k duševní pohode nás všech.

Týdny pro duševní zdraví nejsou pouze záležitostí Ceské republiky. Podobné kampane probíhají témer po celém svete v období kolem 10. ríjna, který byl vyhlášen Svetovým dnem pro duševní zdraví. Jeho letošním tématem je prokázaná souvislost mezi ekonomickou krizí a zvýšeným výskytem depresí.

Ministerstvo zdravotnictví CR slibuje prevratné zmeny v usporádání psychiatrické péce, doufejme, že tyto zmeny opravdu povedou k rozvoji komunitních služeb pro osoby s duševním onemocnením.

Problematika duševního zdraví je skutecne závažná a bohužel stále opomíjená. Denne slyšíme ve zpravodajství informace o dopravních nehodách, jsme upozornováni na rizika související s automobilovou dopravou. Málokdo už ví, že v dusledku sebevraždy zemre v CR rocne více než dvojnásobné množství lidí než pri autohaváriích (v roce 2011 to bylo 1 502 : 707). Zatímco smrtelných dopravních nehod na silnicích v CR i celé Evrope ubývá, pocet sebevražd v souvislosti s ekonomickou krizí roste. Duševnímu zdraví je treba venovat celospolecenskou pozornost a na problémy více upozornovat. Ale následovat musí i konkrétní opatrení: smysluplná reforma psychiatrické péce, potrebné financní prostredky na komunitní služby, úcinné preventivní programy a destigmatizacní kampane.

Ve všech regionech, kde má FOKUS Vysocina svá strediska-H. Brod, Pelhrimov, Chotebor, Hlinsko, mohla i letos laická a odborná verejnost vybírat z bohaté nabídky kulturních a osvetových akcí, pripravili jsme také výstavu k výrocí 20 let existence FOKUSu Vysocina, která byla umístena v prostorách Krajského úradu Kraje Vysocina v období od 11. 9. do 10. 10. 2012. Výstava byla slavnostne zahájena vernisáží dne 11. 9. od 14 hodin. V rámci vernisáže i následných dní jsme prezentovali prostrednictvím 15 velkých posteru historii FOKUSU Vysocina a zároven jsme predstavili služby naší organizace. Zámerne jsme zvolili i jiný než popisný formát prezentace. Chteli jsme verejnosti priblížit naši cinnost prostrednictvím fotografie, protože jsme presvedceni, že je více expresivní než slovní popis a zároven dokáže vyvolat v lidech mnohem silnejší emoce. Snažíme se tak ukázat problematiku duševního zdraví a onemocnení i z jiného pohledu, než je obvyklé.  Usporádání výstavy  podporil Kraj Vysocina financne, zapujcením prostor a obcerstvením na úvodní vernisáži.

Zároven jsme vydali sborník príspevku uživatelu našich služeb. Pro velkou vetšinu z nich je to první pokus zverejnení jejich vlastní tvorby, která jim pomáhá zmírnovat projevy jejich nemoci. Veríme, že pro radu lidí bude Sborník zajímavým ctením a navodí další otázky ohledne vnímání lidí s duševním onemocnením.
Sborník nalezenete zde Nedelní príloha 20 let FOKUSu Vysocina

Téma duševního onemocnení je jiste vážné téma, ale lze se na nej podívat také s nadhledem a trochou nadsázky, aby se lépe zviditelnilo a pomohlo tak k odstranování stále pretrvávajících predsudku vuci duševne nemocným lidem. Nechali jsme proto vyrobit balení ,,lécivého prípravku MULTI – FOKUS, které obsahuje 20tabLET pro samostatnost a sebeduveru každého z nás“. Úcinnou látkou prípravku je ,,porozumení a respekt k situaci lidí s duševním onemocnením“.

Pripomínku 20 let od vzniku FOKUSu Vysocina jako samostatné organizace chceme využít predevším jako podekování všem tem, kterí nás morálne, financne i vecne podporovali, drželi nám palce a verili nám.

Týdny pro duševní zdraví 2012

22_den_otevrenych_dveri_2.JPG
22_havlickuv_brod.jpg
22_havlickuv_brod2.jpg
22_havlickuv_brod3.jpg
22_havlickuv_brod4.jpg
22_PE_Beseda_pod_pergolou_edukacni_setkani.JPG
22_PE_STD_Tvoriva_dilna.JPG
22_Tady_neziskovky,_vitejte!1.JPG
22_Tady_neziskovky,_vitejte!2.JPG
22_Tady_neziskovky,_vitejte_Jan_Potmesil.JPG
22_TDZ_12_HL_koncert2.JPG
22_TDZ_CH_prodejni_vystava.JPG
22_TDZ_CH_setkani_geofond.JPG
22_TDZ_CH_setkani_geofond2.JPG
22_TDZ_CH_setkani_geofond3.JPG
22_TDZ_CH_vylet_Jicin.JPG
22_TDZ_CH_vylet_Jicin1.JPG
22_TDZ_CH_vylet_Jicin2.JPG
22_TDZ_CH_zahajeni.JPG
22_TDZ_HB_divadlo_Chatra.jpg
22_TDZ_HB_divadlo_Chatra2.jpg
22_TDZ_HB_divadlo_Chatra3.jpg
22_TDZ_HB_divadlo_Chatra7.jpg
22_TDZ_HB_prodej_chranene_dilny.jpg
22_TDZ_HB_prodej_chranene_dilny1.jpg
22_TDZ_HB_prodej4.jpg
22_TDZ_HB_skoly_prednasky.jpg
22_TDZ_HB_zahajeni_web.jpg
22_TDZ_PE_bowling.JPG
22_TDZ_PE_edukacni_setkani.JPG
22_TDZ_PE_fokusacka_slapota.JPG
22_TDZ_PE_fokusacka_slapota2.JPG
22_TDZ_PE_prodej_chranene_dilny.JPG
22_TDZ12_HL_koncert.JPG
22_TDZ12_HL_koncert1.JPG
22_TDZ12_HL_koncert3.JPG
22_TDZ2012_prednaska_gymnazium_chotebor.JPG

Soubory ke stažení

Název Datum Velikost Staženo
22_Fokus_plakat_A3_20let.pdf 28.11.2021 15:35 4,19 MB 732x
22_FV_20let_casova_osa.pdf 28.11.2021 15:35 2,13 MB 798x
22_TDZ12_CH_program.pdf 28.11.2021 15:36 6,68 MB 788x
22_TDZ12_HB_Izer_Vankova.pdf 28.11.2021 15:35 2,44 MB 827x
22_TDZ12_HB_program.pdf 28.11.2021 15:35 6,68 MB 773x
22_TDZ12_HL_koncert.pdf 28.11.2021 15:35 3,05 MB 737x
22_TDZ12_HL_program.pdf 28.11.2021 15:35 6,80 MB 843x
22_TDZ12_PE_koncert.pdf 28.11.2021 15:36 2,44 MB 976x
22_TDZ12_PE_program.pdf 28.11.2021 15:36 6,77 MB 839x
22_vernisaz_20let_pozvanka.pdf 28.11.2021 15:36 775 kB 742x

Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

Třebíč Jihlava Žďár n/S Pelhřimov Havlíčkův Brod Hlinsko

facebook
 

 

Naši dárci

Přihlášení k odebírání newsletteru

Jméno
Příjmení
E-mail

© 2021 FOKUS Vysočina Administrace

Web: Crespo | Design: TNK